Risikovurdering av Særskilte Brannobjekt

Risikovurdering av Særskilte Brannobjekt

Ifølge § 3-1 i forskrift om brannforebyggende tiltak skal eier av Særskilt Brannobjekt sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Et viktig element i den dokumentasjonen er en aktuell risikovurdering.

Men målet er ikke dokumentasjonen i seg selv.  Målet er å fjerne faren for brann, eksplosjoner og utslipp til miljø, eller i det minste redusere den til verdier under akseptabelt nivå.

Et viktig moment er da å engasjere medarbeiderne – de som arbeider innenfor de særskilte brannombjektene og som best kjenner de forholdene som påvirker sannsynligheten for en uønsket hendelse. Og ikke bare det, det er de som i framtiden fort kan representere den avgjørende faktor om faren ble utløst eller ei.

Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS og iChange har i samarbeide utviklet en modell for risikovurdering av særskilte brannobjekt. Modellen trekker full fordel av Brannvesenets fagkompetanse innen brannvern og iChange kompetanse innen risikoanalyse og effektiv fasilitering av prosesser.

Vi baserer oss på standarden NO ISO 31000 om risikostyring og følger de prinsipper og retningslinger som er nedfelt i den.

Prosessen starter med en omvisning i det særskilte brannobjektet som skal være gjenstand for risikovurderingen.  I omvisningen legges det også vekt på presentasjoner av prosesser og rutiner som virksomheten følger.

Deretter samles representanter fra alle sider ved virksomheten i det særskilte brannobjektet til risikoanalyse i form av en workshop.  Det legges vekt på at brannvernleder, verneombud og representanter fra produksjonen deltar i analysen.

Brannteknisk personell fra Brannvesenet i Sør-Rogaland deltar i analysen sammen med virksomhetens personell.  Rollen er dels å være en deltaker i analysen på linje med de øvrige, dels å være en resursperson og diskusjonspartner for de andre.  På den måten inviteres det til en brannfaglig diskusjon og åpner for viktig kompetanseoverføring til virksomheten.

Risikoanalysen følger disse steg:

 1. Avklaring av risikomatrisen og risikoakseptkriteriene
  1. beslutte akseptkriteriene
  2. beslutte konsekvensdomener (liv/helse, materielle og økonomiske verdier, omdømme etc)
  3. strukturere områdene for analysen
 2. Identifisering av farer for brann, eksplosjon og utslipp til miljø
  1. hva kan gå galt
  2. hva kan forårsake det
  3. hva kan det føre til
 3. Analyse av sannsynlighet og konsekvenser
  1. sannsynlighet for at hendelsen vi inntreffe
  2. konsekvenser av hendelsen, gitt at den har inntruffet, for:
   1. liv/helse
   2. materielle og økonomiske verdier
   3. omdømme
 4. Identifisering av mulige tiltak
  1. som kan fjerne muligheten
  2. som kan redusere konsekvensen
 5. Rapportering
  1. Risikoregisteret
  2. Oppfølging av tiltak

Risikoanalysen tar normalt en arbeidsdag, med umiddelbar overlevering av rapportene og diskusjon av resultatene.Det er helt sentralt at resultatene fra analysen legges fra så raskt som mulig slik at deltakerne har sine egne vurderinger i minnet og fortsatt har motivasjonen til å ta fatt i utfordringene i analysen.