Risikovurdering av prosjekt

Risikovurdering av prosjekt

Risikovurdering av prosjektet omfatter risikoen for ikke å nå eller holde fastsatte mål med hensyn til

 • plan i tid
 • kostnadsrammer
 • kvalitet

 

Utfordringene for analysen er alltid tilgang til nøkkelpersonene i prosjektet i den tid og med den oppmerksomhet analysen krever for å bli det styringsverktøy som posjektledelsen har behov for.  En annen utfordring er å framlegge resultatet fra analysen så raskt at rapporten fra analysen representerer aktuell informasjon.

iChange Risikovurdering av prosjekt bygger på en grovanalyse modell etter ISO31000. Vi inviterer inn nøkkelpersonene i prosjektet som forutsettes å ha den nødvendige kunnskap om prosjektets stilling og status innenfor sine respektive prosjektområder.

Prosessen gjennomføres som en workshop og følger disse stegene:

 1. Innledning/introduksjon til analysen
 2. Identifisering av usikkerheter i prosjektet med hensyn til å møte beslutninger i plan, budsjett og kvalitetskrav, innen de aktuelle prosjektdisiplinene
 3. Knytte konkret eierskap til hver enkelt usikkerhet
 4. Vurdering av sannsynlighet for at usikkerheten utløses
 5. Vurdering av konsekvens (for plan, budsjett og kvalitet) gitt at usikkerheten er utløst
 6. Vurdering av risiko etter analysen, målt opp mot risikomatrisen for prosjektet og videreøfring av risiko utenfor akseptkriteriene
 7. Identifisering av mulige tiltak for å
  1. fjerne usikkerheten
  2. redusere konsekvensene inn under akseptkriteriene
 8. Beslutte framdrift for gjennomføring av tiltak og rapportering.

 

Typisk båndlagt tid av nøkkelpersoner i workshop er 1/2 dag. Rapporten (risikoregisteret) fra analysen er tilgjengelig umiddelbart.

På den måten tilbys prosjektet et effektivt utgangspunkt for målrettet risikostyring av prosjektet, basert på kvalitet og aktualitet i informasjonen fra analysen, med et minimum av ressursbruk fra nøkkelpersonene i prosjektet.