HAZID

HAZID

HAZard IDentification er en systematisk metode for å vurdere et system, operasjon for å identifisere eventuelle sikkerhetsmessige farer/utfordringer. Metoden brukes i forkant av aktiviteter med henblikk på risikovurderinger og gjennomføres såsnart grunnlagsdata er tilgjengelig.

Metoden tar utgangspunkt i grunnlagsdata fra prosjektet som benyttes til en strukturert gjennomgang av alle sider ved prosjektet/prosessen.  Gjennomgangen styres av en Hazid leder.

Deltakerne i en HAZID etter iChange metode arbeider på hver sin PC og  beskriver farene de avdekker i MeetingSphere direkte. De inviteres til å kommentere på andres innspill og bidra til at identifiserte farer blir dekkende beskrevet.  Ledeordene er tilgjengelig for deltakerne som en del av støttedokumentasjonen.

Vi benytter en strukturert modell som følger den stegvise framdrift som HAZID leder har valgt i identifiseringsfasen.  Alle deltakere i prosessen har lik adgang til å registrere farer og/eller kommentere på andres innspill. På den måten oppnår man meget høy grad av effektivitet i prosessen og aktivitet fra deltakerne.

I evalueringsfasen gjør hver av deltakerne sin vurdering av sannsynlighet og konsekvens basert på eget erfaringsgrunnlag og kompetanse. Det samlede resultatet fra evalueringen er tilgjengelig umiddelbart etter at siste deltaker har lagt sin evaluering i «stemmeurnen».  Resultatet er gjennomsnittet av gruppens enkeltvise evalueringer.  Hvordan de enkeltes stemmer fordeler seg på skalaen dokumenteres også.

Resultatet fra analysen settes inn i risikomatrisen.  Farer med risiko ut over risikotoleransen overføres til neste steg i prosessen for identifisering av forslag til å fjerne eller redusere risiko.  Også her arbeider deltakerne selvstendig på hver sin PC, men har selvfølgelig rik anledning til å diskutere med de øvrige deltakerne.

Rapporten i sin umiddelbare form er tilgjengelig straks HAZIDen er avsluttet som en standard rapport fra systemet.  Den formelle HAZID rapporten kan være gjenstand for bearbeiding.  Utgangspunktet vil være hentet ut fra systemet i MS Word-format.

En HAZID prosess fra iChange gir:

  • Høy grad av effektivitet – betydelig innsparing av tid kan påregnes
  • Høy grad av produktivitet og grundighet – deltakerne arbeider selvstendig og uavhengig av hverandre
  • Høy grad av delaktighet og engasjement – alle har lik adgang til å bidra samtidig.  Man ungår kjedelig venting og passifiserende tidsspille
  • Rask tilgang til dokumentasjon fra prosessen – rapporten blir til mens man arbeider – automatisk

 

Vi har også arfaring fra HAZID gjennomført fra forskjellige lokasjoner i kombinasjon med Video/Audiokonferanse.  Også her var efffektivitetsgevinsten betydelig fordi prosessen gikk raskt og deltakerne hadde ikke behov for å reise til et felles møtested.