Innovasjon

Innovasjon og nyskapning

Bedrifters innovasjons- og utviklingsevne er i stor grad et resultat av deres evne til aktivt å trekke på ideer, impulser og spesifikke kompetanser fra sine omgivelser. Den viktigste kilden for bedrifters innovasjonsaktiviteter og – inspirasjon ligger i samhandlingen mellom bedriftene og deres omgivelser; kunder, samarbeidspartnere, leverandører, ansatte, FoU institusjoner, investorer, konkurrenter etc.

Å bringe en ny idé til lønnsom verdiskaping innebærer en foredling av ideen gjennom flere utviklingsfaser. Dette omfatter gjerne fasene ideavklaring, ideutvikling, markedsintroduksjon og vekst. Kreativitet og nytenkning manifesterer seg i alle faser av innovasjonsprosessen fra ide/behovsavklaring til markedsintroduksjon og vekst.

Hvilke verdier tilfører iChange til prosessen

Tid er penger. Vi tilfører effektivitet i gjennomføring av prosessene. Vi etablerer en arena for samhandling hvor deltakerne kan utveksle og utdype ideer, diskutere, evaluere og beslutte uavhengig av tid og sted. Vi skaper eierskap til prosessene og knytning til beslutningene.

Vi er sparringspartner, prosessleder og fasilitator som støtter prosessene bidrar til at deltakerne aktivt produserer resultatet innenfor rammene av prosjektet.

Fasene i prosessen

Dette er fasene vi konsentrerer oss om:

 1. Ide-generering
  • ideavklaring, ideutvikling, kreativitet og nytenkning
 2. Analyse av nåsituasjonen og faktiske bruker-/kundebehov
 3. Strategiutvikling – hva skal vi gjøre, hvorfor og hvordan
  • mål og delmål
 4. Konseptutvikling – operasjonalisering av valgt strategi
 5. Markedsrelaterte forhold
  • salgs- og vekststrategi
 6. Økonomisk potensiale
  • planer og budsjetter

 Metoder

Våre metoder omfatter prosessfasilitering av de enkelte faser av prosessen.  Vi benytter verktøy og fasilitatorer som effektiv drar prosessen gjennom de enkelte steg raskt men effektivt slik at hver enkelt deltaker kan bidra til prosessen med sine kunnskaper og forutsetninger.

Når tiden betyr noe og kompetanseresurssene er knappe, da kan iChange representere mulighetene.